Gwarancja na usługi

Decydując się na przeprowadzenie zabiegów w naszej klinice, zyskujesz pewność, że zostaną one wykonane na najwyższym poziomie. Efekty naszego leczenia stomatologicznego podlegają poniższym warunkom gwarancji.

 

Okresy gwarancji:

 • Wypełnienie kompozytowe – 2 lata;
 • Leczenie kanałowe pod mikroskopem – 4 lata;
 • Odbudowa po leczeniu kanałowym w postaci wypełnienia wraz z koroną protetyczną lub w postaci nakładu – 2 lata;
 • Stałe uzupełnienie protetyczne (most, korona, nakład) – 2 lata;
 • Ruchome uzupełnienie protetyczne – 2 lata;
 • Implant – część chirurgiczna – 4 lata;
 • Implant – część protetyczna – 2 lata.

 

Czas gwarancji jest liczony od dnia wykonania lub oddania pracy.  

 

Gwarancja nie obejmuje:

 • Koron tymczasowych;
 • Protez ruchomych natychmiastowych, oddawanych bezpośrednio po usunięciu zęba lub zębów;
 • Wykonania leczenia kanałowego wraz z odbudową, jeżeli po wykonaniu wypełnienia kompozytowego w naszej Klinice konieczne jest przeprowadzenie takiego leczenia (jeżeli pacjent poniósł koszt wypełnienia, to pomniejszy on całkowity dodatkowy koszt leczenia);
 • Powtórnego leczenia kanałowego w przypadku, jeżeli ząb był już leczony kanałowo, a zdjęcie radiologiczne wskazuje na powikłany przebieg pierwotnego leczenia;
 • Następstw odłamania ściany lub pęknięcia zęba, jeżeli na wyraźne życzenie pacjenta zrezygnowano z wykonania korony protetycznej, co zostało odnotowane w karcie pacjenta;
 • Prac przerabianych lub w jakikolwiek sposób modyfikowanych poza naszą kliniką;
 • Prac wykonanych w niepełnym zakresie w stosunku do zaplanowanego leczenia;
 • Prac, przy wykonaniu których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku i które zostały wykonane na wyraźne życzenie pacjenta, co zostało odnotowane w karcie pacjenta.

 

Warunki utrzymania gwarancji:

 • Wizyty higienizacyjne u higienistki co 6 miesięcy, w czasie których ma miejsce także kontrola zębów i uzupełnień protetycznych;
 • W przypadku leczenia kanałowego pod mikroskopem wykonanie odpowiedniej odbudowy po leczeniu w czasie nie dłuższym niż 14 dni;
 • W przypadku uzupełnienia protetycznego stałego (most, korona, nakład, korona na implancie):
  • wymagane jest kompletne uzupełnienie braków zębowych w obu łukach w minimalnym zakresie do drugiego zęba przedtrzonowego włącznie;
  • w celu zachowania pełnej gwarancji uwzględniającej mechaniczne uszkodzenia ceramiki licowej pracy protetycznej, objawiające się szczególnie w postaci pęknięć, starć i innych uszkodzeń tej ceramiki, uzupełnienie protetyczne stałe powinno być wykonane w tzw. relacji centralnej (CR) po wcześniejszej deprogramacji wraz z kompletną przebudową zgryzu;
  • jeżeli pacjent posiada parafunkcje, konieczne jest wykonanie i noszenie w nocy lub w dzień i w nocy odpowiedniej szyny ochronnej.

 

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • Niedostatecznej higieny jamy ustnej;
 • Braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym;
 • Nieszczęśliwych wypadków;
 • Naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu;
 • Współistniejącego schorzenia, mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, epilepsja, osteoporoza, stan po napromieniowaniu, terapia cytostatykami).

 

Zalecenia pogwarancyjne dla zapewnienia jak najdłuższej trwałości pracy:

 • Wizyty higienizacyjne u higienistki co 6 miesięcy, w czasie których ma miejsce także kontrola zębów i uzupełnień protetycznych;
 • W przypadku uzupełnienia protetycznego ruchomego (protezy), szczególnie w konstrukcji z tzw. zatrzaskami precyzyjnymi lub teleskopami, podścielanie protezy przeprowadzane nie rzadziej niż co 2 lata.

 

Jeżeli po okresie gwarancyjnym dojdzie do uszkodzenia wykonanej pracy, a Pacjent do tego czasu zachowa wszystkie ww. warunki utrzymania gwarancji i zalecenia pogwarancyjne, to Klinika Supradent Matuszewscy zobowiązuje się do wykonania naprawy na preferencyjnych warunkach finansowych.

 

* ww. ogólne warunki gwarancji dotyczą usług wykonanych od 01.01.2017r. do 31.12.2019r.